Oskar Dobek

Projektuje, tworzy, realizuje wizje. Od 2014 roku tworzy własną markę osobistą. Dobry kontakt z ludźmi, wrodzony talent do łączenia wzorów i wyjątkowa charyzma to cechy, które pomagają mu w jego twórczej pracy.

He designs, creates, realizes visions. Since 2014 he has been creating his own personal brand. Good contact with people, an natural talent for combining patterns and a unique charisma are the qualities that help him in his creative work.

Wierzę, że każdy materiał posiada pewną historię ukrytą w nim samym, swoją własną prawdę. Bardzo często ta prawda nie jest oczywista ani uświadamiana zanim dany materiał nie zostanie należycie wyeksponowany i obrobiony. W mojej pracy pragnę ukazać prostotę i użyteczność materiałów, których używam oraz ich form. Prawdziwa, naturalna historia, która stoi za każdym materiałem jest głównym tematem mojej twórczości.

I believe that every material has a hidden story – its own truth. Very often this truth is not obvious before the material is properly exposed and processed. In my work I want to show the simplicity and usability of used materials and their forms. The true and natural story that stands behind every material is the main topic of my work.

Oskar Dobek