Regulamin


Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego „Dobek & Stypińska Manufaktura” prowadzonego pod adresem: https://shop.ds-manufaktura.com, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep należy do Julii Stypińskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „HOME DESIGN Julia Stypińska” z siedzibą przy Alei Architektów 8/6, 54-115 Wrocław, NIP 8982223673.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail: sales@ds-manufaktura.com lub dzwoniąc pod numer +48 601 501 331

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna;

2) Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny w zakładce „Regulamin” na stronie internetowej https://shop.ds-manufaktura.com

4) Sklep – sklep internetowy działający pod adresem: https://shop.ds-manufaktura.com;

5) Sprzedawca/Sprzedający – Julia Stypińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „HOME DESIGN Julia Stypińska” z siedzibą przy Alei Architektów 8/6, 54-115 Wrocław, NIP 8982223673.

§2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Oferowane do sprzedaży produkty znajdują się na magazynie Sprzedawcy lub są przez niego produkowane na indywidualne zamówienie Kupującego.
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 4. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. Kupujący nie może dokonywać zakupów w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 6. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie.
 7. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 8. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie.
 3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sales@ds-manufaktura.com. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§4 Informacja o produktach

 1. Sprzedający prezentuje na stronach internetowych oraz w katalogach i broszurach zdjęcia poglądowe oferowanych produktów, których odcienie i kolorystyka mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu z uwagi na specyfikę techniki druku oraz fotografii cyfrowej.
 2. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia w jak najbardziej dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolor przedmiotów.
 3. Oferowane przez Sprzedającego produkty są wykonywane ręcznie, co nie daje możliwości zapewnienia pełnej powtarzalności przedstawianej oferty i może prowadzić w niewielkim stopniu do zmian wybarwienia, wymiarów czy kształtu przedmiotu.
 4. Przedstawiane w katalogach, broszurach i na stronach internetowych Sprzedającego informacje mają na celu jedynie określenie możliwości wytwórczych oraz prezentację designu, które Sprzedający stara się w jak najwierniejszym stopniu odtworzyć na zamówienie Kupującego.

§5 Składanie zamówienia

 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu sklepu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 2. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 3. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący będzie miał możliwość wyboru formy płatności i zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 7 dni od zawarcia umowy.
 4. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 5. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.

§6 Formy dostawy i metody płatności

 1. Dostawa towarów odbywa się w systemie wysyłkowym.
 2. Dostępne do wyboru sposobu dostawy zamówienia opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 3. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 4. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.
 5. Płatności online (Płatności Shoplo, Płatność kartą: Visa, Visa Electron, MasterCard, Master Card Electronic, Maestro) obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.
 6. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
 7. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym w tytule przelewów dokonywanych na rachunek bankowy Sprzedającego, Kupujący zobowiązuje się umieścić numer zamówienia, za które dokonuje zapłaty. W przeciwnym razie Sprzedający zwróci przelane środki, na konto z którego zostały wpłacone i płatność będzie traktowana jako niedokonana. W przypadku zaistnienia omawianej sytuacji Sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym celem poinformowania go o takim zdarzeniu oraz ponowienia procesu płatności.

§7 Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w §5 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 7 dni od chwili zawarcia umowy. Zamówienia, które nie zostaną opłacone w ustalonym terminie nie będą realizowane i zostaną anulowane. Wyjątek mogą stanowić indywidualne ustalenia między Kupującym a Sprzedającym potwierdzone na piśmie.
 3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
 4. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.
 5. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.
 6. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie.
 7. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 8. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.
 9. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z §5 ust. 1 Regulaminu.
 10. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z §7 ust. 3 Regulaminu.

§8 Faktura

 1. Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę z tytułu wszystkich płatności dokonywanych przez niego na rzecz Sprzedającego.
 2. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury, o której mowa w §8 ust. 1 Regulaminu, bez swojego podpisu oraz otrzymanie jej w formie elektronicznej na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.
 3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający jest ZWOLNIONY PODMIOTOWO Z PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG – na podst. art. 113 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zm.).

§9 Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego TUTAJ, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
 7. Zwracane towary należy kierować na adres: HOME DESIGN Julia Stypińska, ul. Adama Mickiewicza 34C, 58-500 Jelenia Góra.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§10 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
  1. żądać wymiany produktu na wolny od wad, 
  2. żądać usunięcia wady,
  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 6. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów zaleca się składać pisemnie poprzez e-mail na adres: info@ds-manufaktura.com lub listem poleconym na adres siedziby Sprzedającego: Aleja Architektów 8/6, 54-115 Wrocław. Powyższe formy składania reklamacji nie wyłączają innych form jej złożenia. Wnosząc reklamację prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko Kupującego, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot, przyczynę i opis reklamacji, dane kontaktowe. 
 7. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego TUTAJ, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 9. Sprzedawca informuje, że występujące w produkcie przebarwienia koloru, sęki, pęknięcia oraz ubytki są zamierzonym celem Projektanta, świadczą o naturalnym pochodzeniu drewna i nie powinny podlegać reklamacji.
 10. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedawcę są przeznaczone do użytku domowego. Reklamacje produktów wykorzystywanych w celach komercyjnych mogą więc zostać odrzucone przez Sprzedawcę, jeśli wada produktu będzie wynikać z intensywnego użytkowania w warunkach innych niż domowe.
 11. Sytuacje, w których reklamacja z tytułu rękojmi może zostać odrzucona:
  1. Kupujący przechowywał meble lub przedmiot drewniany w temperaturze innej niż pokojowa;
  2. Kupujący ustawiał meble w bezpośrednim sąsiedztwie grzejnika lub innego źródła ciepła;
  3. dostarczony do Sprzedającego mebel posiada wyraźne uszkodzenia mechaniczne wskazujące na upadek, uderzenie, itp., powstałe u Kupującego;
  4. nastąpiło zalanie mebla wodą przez Kupującego.
  5. konserwacja mebla przez Kupującego była przeprowadzona nieprawidłowo lub przy zastosowaniu nieprawidłowych środków.
 12. Reklamowane towary należy kierować na adres: HOME DESIGN Julia Stypińska, ul. Adama Mickiewicza 34C, 58-500 Jelenia Góra.
 13. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§11 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami sprzedaży.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://shop.ds-manufaktura.com/strona/polityka_prywatnosci.

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą;
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.11.2020 r.
 4. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do pobrania w formacie .pdf – linki znajdują się pod adresem: https://shop.ds-manufaktura.com/strona/archiwalne-regulaminy.